28dec

Wij ontvingen 23 december jl. onderstaand schrijven ter informatie:

Geachte leden van Wijk- en Dorpsraden,

Gelet op de actualiteit van dit onderwerp breng ik u graag op de hoogte
van een wijziging in de APV, zoals die afgelopen donderdag door de
gemeenteraad is vastgesteld. Deze wijziging gaat heden in en is dus van
kracht tijdens de aanstaande jaarwisseling. De wijziging heeft
betrekking op regelgeving met betrekking tot het carbidschieten. In het
Stadsblad van vandaag staat daarover de volgende tekst:

Regels voor afschieten carbid

Het schieten met carbid in de gemeente Apeldoorn is uitsluitend
toegestaan tijdens de jaarwisseling, van 31 december 10.00 uur tot 02.00
uur ’s nachts (1 januari), en dan alleen buiten de bebouwde kom.
Hiervoor is geen ontheffing of vergunning nodig. Buiten deze tijden is
carbidschieten verboden. Dit verbod met de uitzonderingsregel is
opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

VOORWAARDEN

Er zijn echter wel voorwaarden verbonden aan het schieten met carbid:

o Carbid schieten is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom, maar
niet in stiltegebieden. Er mag geen carbid worden geschoten binnen de
bebouwde kom, maar ook niet in de directe nabijheid van
verzorgingscentra, dierenpensions en vogelbeschermingsgebieden.

o De inhoud van een melkbus of opslagvat mag maximaal 30 liter zijn.

o Het gebruik van een metalen busdeksel is verboden.

o Schieten mag alleen in aanwezigheid van meerderjarigen.

o De vrije schietrichting (het schootveld) bedraagt minimaal 75 m.

Politie, brandweer en gemeentelijke toezichthouders controleren of aan
deze regels voldaan wordt in het kader van de veiligheid.

Met vriendelijke groet,

Peter Cornelisz
Adviseur Openbare Orde en Veiligheid / Adviseur Crisiscommunicatie
Gemeente Apeldoorn