26jun

Notulen jaarvergadering Wijkraad De Parken

12 februari 2014

Concept, ter goedkeuring in jaarvergadering 2015

 • Opening

De voorzitter heet iedereen om 20.00 uur van harte welkom in zaal Irene bij de Grote Kerk en opent de vergadering.

Aanwezig van het bestuur zijn: Dolf Sijbesma, voorzitter; Coosje Wesselink, algemeen bestuurslid, Willem Stegink, penningmeester en Sylvester Nieuwe Weme, secretaris.

De wijkraad stuurt een presentielijst rond. Naast het bestuur zijn er 24 buurtbewoners ter vergadering aanwezig, en –op uitnodiging – de wijkagent Bart Goemaat. Verder is: de heer H. Ummels voormalig beleidsambtenaar (beleid Erfgoed) van de gemeente aanwezig voor toelichting over de geschiedenis van Apeldoorn en de De Parken in het bijzonder.

 • De Parken van toen naar nu

De heer H. Ummels neemt het woord. De presentatie betreft: de geschiedenis van deze Apeldoornse villawijk vanuit historisch perspectief. De presentatie wordt gegeven aan de hand van een Powerpoint presentatie, de opbouw is als volgt:

 • Apeldoorn als agrarisch dorp
 • Opkomst van Apeldoorn in de 19e eeuw
 • De Parken
 • Vragen

De voorzitter bedankt de heer Ummels en overhandigt hem een tasje met flessen wijn als dank.

 • Ingekomen stukken & mededelingen

De volgende onderwerpen zijn besproken tijdens dit agendapunt:

 • Mededeling van de gemeente dat er een parkeerverbod komt tussen Meester van Hasseltlaan, ter hoogte van het Wilhelminapark, en de Oranjelaan omdat hier vaak gevaarlijke situaties ontstaan.
 • Op 5 en 6 september a.s. vindt er mogelijk een ballongala plaats op de weide voor Marialust
 • Dit evenement wordt gekoppeld aan het evenement Kunst in de Parken
 • Het Parkenfeest zal plaatsvinden het laatste weekend van augustus (vrijdag 29 en zaterdag 30).
 • Oproep voor personen die het samenstellen van het Parkenblad willen overnemen van Coosje Wesselink, omdat laatstgenoemde de organisatie van het Parkenfeest op haar schouders neemt.
 • Notulen 2012 

De voorzitter gaat over tot bespreking van de notulen van de jaarvergadering van 2013 en deze worden per pagina doorgenomen. De notulen worden met een correctie van een naam (A. Donswijk zonder Van) vastgesteld.

 • Activiteiten 2012 / speerpunten 2013

De volgende activiteiten licht de voorzitter toe:

 • Ondersteunen bewonersinitiatieven:
 • Overlast uitgaanspubliek
 • Parkeerbeleid
 • Deelname aan diverse overleggroepen
 • Ontwikkeling De Vlijt I/II
 • Verkeersveiligheid
 • Ontwikkeling sportvelden
 • Vernieuwing van het bestemmingsplan (samen met Beekpark en Indische Buurt) is inmiddels goedgekeurd
 • Monitoren reikwijdte gemeentelijke besluiten voor de wijk
 • Parkenblad
 • Becommentariëren van nieuwe gemeentelijke regelgeving
 • “Jaarfeest” op Marialust
 • Kunst in De Parken/Muziek in De Parken
 • Invulling Beheervisie De Parken

Voortzetten aandacht in 2014

 • Parkeerbeleid, algemeen. Korte toelichting van de voorzitter dat dit een moeilijk onderwerp is en ieder parkeerverbod tot gevolg heeft dat auto’s een paar honderd meter verderop parkeren. Vanuit de zaal de suggestie dat parkeerschijven worden ingevoerd. Dit idee is prima, alleen de handhaving door de overheid zal (wederom) de achilleshiel zijn.
 • Koninginnelaan. Korte toelichting van de voorzitter dat dit een moeilijk dossier is gezien alle belangen die hier meespelen. Met de gemeente wordt gekeken hoe hier tot een oplossing kan worden gekomen. De Aldi heeft inmiddels wel een vergunning gekregen voor een verbouwing.
 • Monitoren en volgen uitvoering beheervisie (naar groen, grijs en cultuur integraal) .

Voor 2013 zijn naast de continue activiteiten de volgende speerpunten benoemd

 • Kleine monumenten.
 • Geld voor Groen; de perken – de voorzitter zet zich ervoor in  dat de gemeente meerjarig groen in de perken plant dat dan eventueel door bewoners wordt onderhouden. Vanuit de zaal komt de opmerking dat dit niet in alle gevallen mogelijk is als het perk door wegen wordt omringd bijvoorbeeld. Volgt nog een opmerking over de staat van de vijvers die langzaam dicht groeien en/of slibben. De voorzitter geeft aan dat dit de taak is van het Waterschap maar dat die weer verwijst naar de gemeente.
 • Ontwikkeling ‘Zwitsallocatie’ – de voorzitter beschrijft de huidige situatie en het feit dat de gebouwen die er staan geen Nutsvoorzieningen hebben en eventuele huurders die voor eigen rekening moeten aanleggen. De Industriestraat op het terrein is aangewezen als cultureel erfgoed
 • Muzikaal Rondje de Parken. De voorzitter merkt hier op dat het bestuur vast van plan is dit wederom te organiseren gezien het succes van de afgelopen keer.
 • Weide voor Marialust. Opmerkingen uit de zaal dat dit vooral een hondenuitlaatplek is. Reactie van de voorzitter is dat dit een wandelgebied is en dat honden loslaten verboden is en dat Team Handhaving (THOR) van de gemeente hier toezicht op moet houden, helaas schiet  dat toezicht tekort net als bijvoorbeeld bij het handhaven van de 30km zone.
 • Financieel verslag 2013

De penningmeester bespreekt het financieel verslag van 2013 van zowel de wijkraad als de vereniging. Ter vergadering zijn de balans en de staat van baten en lasten verstrekt, waarin hij aangeeft wat de betreffende baten en lasten inhouden en aan welke activiteiten die zijn besteed. Vervolgens worden de vermogenspositie en de wijzigingen daarin toegelicht van zowel de wijkraad als de vereniging. Vanuit de opmerking wordt een boekhoudkundige correctie gesuggereerd voor een deel van de vrijval van de reserve die door de penningmeester wordt overgenomen.

 • Verslag kascommissie en benoeming kascommissie

Daarop vraagt de wijkraad het oordeel van de kascommissie over het gevoerd financieel beleid. Deze meldt bij monde van mevrouw Nijmeijer dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen en dat het verslag een correcte weergave is van de financiële situatie. De penningmeester wordt décharge verleend. De commissie wordt vervolgens deels ontbonden, mevrouw Nijmeijer treedt terug  en wordt vervangen door de heer P. Bosschart.

 • Bestuurssamenstelling

Per 2014 is afscheid genomen van Henny Hopman als algemeen bestuurslid. Het bestuur zou eigenlijk uitgebreid moeten worden met twee nieuwe leden. Maar in afwachting van de wijk De Vlijt, die naar het zich laat aanzien, onderdeel van De Parken zal worden, stelt de voorzitter voor om nog even te wachten met het aantrekken van nieuwe bestuursleden omdat vanuit Wijkraad De Vlijt zich wellicht ook nieuwe bestuurders melden.

 • Rondvraag

Voor het Parkenblad wordt opvolger(s) gezocht van Coosje Wesselink. Spontaan melden zich ter vergadering Alex Donswijk en Ina Nijmeijer. Amazing zal ondersteunen met de opmaak en het drukken van het Parkenblad, en ook met het vernieuwen van de website. Tevens wordt met Azazing samen gekeken naar de toepassing van social media als Facebook.

De verlichting van de Wilhelmina-fontein op het Emmaplein  wordt als te fel ervaren. De voorzitter belooft dat hij zal kijken of hier iets aan te verbeteren is.

 • Afsluiting

De vergadering wordt door de voorzitter gesloten, waarna hij de aanwezigen uitnodigt voor een hapje en een bittergarnituur.

>> Download het verslag als Word-bestand